Monk fruit (Qingpiguo) v1 Genome

Overview
Full NameSiraitia grosvenorii var. Qingpiguo
GenusSiraitia
Speciesgrosvenorii
CultivarQingpiguo
Common NameMonk fruit (Qingpiguo) v1

Feature Summary

Feature TypeCount
Gene30,565
Protein30,565
mRNA30,565

 

Publication

  • Mian Xia, Xue Han, Hang He, Renbo Yu, Gang Zhen, Xiping Jia, Beijiu Cheng, Xing Wang Deng, Improved de novo genome assembly and analysis of the Chinese cucurbit Siraitia grosvenorii, also known as monk fruit or luo-han-guo, GigaScience, Volume 7, Issue 6, June 2018, giy067, https://doi.org/10.1093/gigascience/giy067